Stadgar lokalförening

Stadgarna är antagna av STROKE-Riksförbundets kongress den 11 juni 2022 samt av Strokeföreningen Malmös Årsmöte 30 mars 2023

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Strokeföreningen Malmö och är en lokalförening (fortsättningsvis föreningen) inom Strokeförbundet.

§ 2 Lokalföreningens ändamål

Föreningen har till uppgift

 • att skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om stroke och
 • därmed åstadkomma bättre levnadsvillkor för dem som fått stroke samt för anhöriga ge råd och stöd samt information
 • att erbjuda social gemenskap och aktiviteter
 • att samla dem som fått stroke, anhöriga och andra personer som är intresserade av föreningens verksamhet
 • att verka för utvecklingsarbete och forskning samt utbildningsinsatser och sprida kunskap om stroke
 • att verka för förebyggande åtgärder och att de som fått stroke får en god sjukvård samt en effektiv rehabilitering och eftervård
 • att kunna bedriva idrottslig verksamhet för målgruppen och vara med exempelvis i Svenska Parasportförbundet eller Bouleförbundet

Föreningen är i sitt arbete partipolitiskt och religiöst obunden samt värnar alla människors lika värde.

Föreningens medel bör inte användas till sådana vårduppgifter som staten, landstinget eller kommunen har skyldighet att ansvara för.

§ 3 Medlemskap

Enskild individ och juridisk person som vill främja förbundet och förenings syften och erkänner dess stadgar kan ansöka om medlemskap. Strokeförbundet ansluter enskild individ och juridisk person som medlem och denne har att erlägga medlemsavgift. Enskild medlem utövar sin demokratiska påverkan i föreningen. Avgiften fastställs av Strokeförbundets kongress.

Mom.1 Uteslutning

För uteslutning gäller vad som reglerats i förbundets stadgar § 3 mom. 3.

Mom. 2 Vilande förening

Förening som saknar styrelse och verksamhet anses som vilande förening. Process inför beslut om att ev. lägga förening vilande ska ske i samverkan med Strokeförbundet.

Dess medlemmar överförs till närmaste läns- eller lokalförening och föreningens medel förvaltas av länsföreningen och om länsförening saknas av förbundsstyrelsen.

Mom. 3 Hedersmedlem

Föreningen kan till hedersmedlem föreslå den som på ett ytterst förtjänstfullt sätt verkat enligt förbundets ändamål. Se förbundets stadgar § 2 Ändamål.

Förslaget samt motivering skall med länsföreningens yttrande underställas förbundsstyrelsen.

Saknas länsförening inträder förbundsstyrelsen i dess ställe.

§ 4 Organisation

Föreningens organ utgörs av årsmöte, styrelse, revisorer samt eventuell valberedning.

Årsmötet väljer styrelse, revisorer och valberedning. Föreningen är en egen juridisk person.

§ 5 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är 1 januari – 31 december.

§ 6 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och sammanträder inom första kvartalet, senast den 31 mars, varje kalenderår på plats som styrelsen beslutar.

Mom. 1 Representation

Medlem som senast 31 december året innan erlagt medlemsavgift äger yttrande-, förslags och rösträtt.

Mom. 2 Kallelse

Kallelse till årsmötet tillsammans med dagordning skall utsändas senast fjorton dagar före årsmötet.

Mom. 3 Dagordning

Vid ordinarie årsmöte behandlas:

 • Årsmötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd
 • Årsmötets behöriga sammankallande
 • Val av presidium: a) årsmötesordförande b) årsmötessekreterare
 • Val av: a) två protokolljusterare b) två rösträknare
 • Fastställande av dag- och arbetsordning
 • Att besluta om att föreningen följer Strokeförbundets normalstadgar för en lokalförening.
 • Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelser
 • Revisorernas berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Förslag från styrelsen
 • Behandling av motioner
 • Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
 • Val av ordförande på 1 eller 2 år.
 • Val av kassör på 2 år
 • Val av ledamöter på 2 år,
 • Val av ersättare på 1 år
 • Val av två revisorer på 1 år
 • Val av ombud och ersättare till länsföreningens årsmöte
 • Val av ombud och ersättare till förbundskongressen/representantskap om länsförening saknas
 • Val av minst tre ledamöter till valberedningen på 1 år varav en är sammankallande
 • Årsmötets avslutande

Mom. 4 Rättigheter och beslutsfattande

Varje medlem som deltar i årsmötet har yttrande-, förslags- och rösträtt. Fullmaktsröstning är inte tillåten. Vid behandling av verksamhets- och ekonomisk berättelse samt ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter och ersättare inte rösträtt.

Av föreningen anställd personal har yttranderätt.

Beslut i sakfrågor fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Vid lika röstetal ska lotten vara utslagsgivande. Personval ska ske med slutna valsedlar om någon begär det.
Enkel majoritet fordras vid val av ordförande och kassör. Vid lika röstetal vid personval skall lotten fälla utslag.

Om förening inte hållit årsmöte inom stadgeenlig tid, har länsföreningen rätt att kalla till årsmöte och genom ombud assistera vid förhandlingarna.

Mom. 5 Motioner

Varje medlem har motionsrätt.
Motion skall vara skriftlig och ha inkommit till föreningens styrelse senast sex veckor före årsmötet.

Mom. 6 Extra årsmöte

Styrelsen har rätt att besluta om extra årsmöte.

Extra årsmöte skall inkallas då minst en tredjedel av de anslutna medlemmarna skriftligen begärt detta hos styrelsen.

Extra årsmötet skall hållas senast två månader efter det att denna begäran inkommit och får endast behandla den eller de frågor som orsakat det extra årsmötet.
Skriftlig kallelse skall ske senast 30 dagar före årsmötet.

§ 7 Styrelse

Föreningens styrelse väljs av årsmötet och är föreningens verkställande organ. Den leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar, årsmötesbeslut och förbundskongressbeslut.

Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter och minst en ersättare.

Valbar till ledamot eller ersättare är varje enskild medlem med undantag av i föreningen anställd tjänsteman.

Föreningens tjänsteman har yttrande- och förslagsrätt.

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott (AU) som har rätt att besluta i frågor styrelsen delegerat till AU.

Styrelsen skall inom sig förordna två personer att i förening teckna föreningens firma. De båda ska dock var och en för sig ha rätt att teckna föreningens bankkonton.

Styrelsen har rätt att försälja fast och lös egendom, som föreningen erhåller som gåva eller genom testamente.

Kallelse till sammanträde och protokoll ska sändas till ledamöter och ersättare samt för kännedom till revisorer och valberedningens sammankallande.

Styrelsen anställer personal och beslutar om arbetsbeskrivning samt anställningsvillkor.

§ 8 Revision

Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer. Revisorerna väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Styrelsen skall till revisorerna senast den 1 februari överlämna erforderliga handlingar för att revision skall kunna fullgöras.

Senast två veckor före årsmötet skall revisorerna till föreningen överlämna revisionsberättelse över senaste verksamhetsåret samt till- eller avstyrkan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Förbundet har rätt att under pågående verksamhetsår verkställa särskild revision eller vidta andra åtgärder som kan anses påkallade.

§ 9 Allmänna bestämmelser

Föreningen bör hålla möten för medlemmarna minst två gånger per år, inklusive årsmötet.

Om föreningen avser att bedriva kommersiell verksamhet skall denna i förväg godkännas av förbundsstyrelsen som skall ha möjlighet till kontinuerlig kontroll.

Föreningen bör informera om förbundets, länsföreningens och den egna föreningens verksamheter.

Föreningen skall kontinuerligt insända årsmöteshandlingar till förbundet enligt förbundets anvisningar.

§ 10 Stadgar

Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan endast ske genom motion eller förslag från förbundsstyrelsen till kongressen.

Förbundsstyrelsen fastställer föreningars förslag till temporära avsteg från dess normalstadgar. Förbundsstyrelsen har tolkningsrätt gällande stadgar för föreningar.

§ 11 Lokalförenings upplösning

Beslut om förenings upplösning skall fattas med två tredjedels majoritet (2/3) vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie och med en tidsrymd av minst 90 dagar mellan mötena. Direkt efter beslut nummer två skall styrelsen överlämna samtliga handlingar till länsföreningens styrelse för avslutande revision och ansvarsfrihet.

Vid beslut om upplösning skall styrelsen ansvara för att föreningens tillgångar överlämnas till länsföreningen, alternativt Strokeförbundet om länsförening saknas. Länsföreningen alternativt förbundet skall förvalta dessa som återlämnas vid bildande av ny lokalförening inom samma geografiska område om detta sker inom två år.